بخارشوی همراه با مکش

بخارشوی،جارو برقی آب و خاک هر سه وظیفه در یک محصول جارو بخار کارشر پاکیزگی را سه برابر میکند.

SV 7

یک بخارشو با قابلیت مکندگی می باشد.با داشتن 2 مخزن، کار بدون توقف انجام می شود.