سوییپرهای شهری

سوییپرهای شهری جهت نظافت در بخش شهری و شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

سوییپر شهری

برای یک تمیز کاری حرفه ای و بدون توقف در زمینه شهری میباشد.قابل استفاده در پارکینگ های بزرگ،پارکها و...